Codi ètic

1.   Preàmbul

Lúdic 3, S.C.C.L. (en endavant, anomenada indistintament com Lúdic o com l’Organització) és una cooperativa que neix l’any 1994, i que es dedica a prestar assistència i serveis socials per a infants, joves, persones amb discapacitats físiques i gent gran en centres no residencials.

L’activitat de l’Organització se centra a proporcionar serveis de qualitat arrelats al territori, contribuint d’aquesta manera a la transformació de l’entorn social i a la promoció del benestar i creixement de les persones, des d’un projecte empresarial sostenible.

És el nostre repte poder continuar creixent, millorant el benestar de la nostra societat i del nostre entorn, aconseguint tots els nostres objectius d’una manera honesta i compromesa amb els valors que sempre han estat i estaran presents en la tasca de Lúdic i que ara reflectim en el present Codi Ètic.

 

2.   El Codi Ètic com a norma fonamental d’obligat compliment

El Codi Ètic de Lúdic és l’eix vertebrador de la nostra cultura i és una norma d’obligat compliment que pretén establir els valors i principis ètics bàsics que inspiren l’Organització, amb la finalitat de promoure una cultura ètica en l’exercici de les activitats que es duen a terme.

Els valors i principis ètics establerts en el present Codi s’han de complir, en tot moment i sense excepció, per part de totes les persones membres de Lúdic, incloent-hi les que conformen el Consell Rector, les directives i les treballadores, independentment del lloc on realitzin les seves accions o activitats, la posició que ocupin en el si de l’Organització o la naturalesa jurídica de la relació que estableixin amb Lúdic.

Així mateix, Lúdic  promourà que els seus socis i sòcies de negoci i qualsevol tercer amb qui hagi establert o estableixi una relació de negoci (proveïdors i clients, entre d’altres), coneguin el contingut del present Codi i adoptin una conducta d’acord amb els principis i valors que hi són establerts.

En definitiva, la consecució d’una cultura empresarial ètica ha de ser responsabilitat de tothom.

 

3.   Principis ètics i de bon govern

 • Respecte absolut a la cultura ètica i al govern corporatiu.
 • La igualtat d’oportunitats, equitat de gènere i la no discriminació.
 • Rebuig absolut a qualsevol pràctica que suposi un incompliment normatiu, i, en concret, a aquelles pràctiques considerades corruptes o fraudulentes. D’aquesta manera, Lúdic es compromet a respectar plenament la seva normativa interna, així com la legalitat dels territoris on opera.
 • Abstenció de realitzar operacions professionals on es detecti un conflicte d’interès.
 • La protecció de la informació confidencial i el secret professional.
 • El màxim respecte a la competència lleial, efectiva i justa, castigant qualsevol pràctica que es consideri contrària a la lliure competència.
 • La sostenibilitat mediambiental i l’establiment de mesures de seguretat en el treball, implementant tots els processos necessaris per assolir aquests objectius.
 • Compliment i defensa dels Drets Humans i Llibertats Públiques, rebutjant qualsevol discriminació.
 • La promoció de projectes de responsabilitat social que contribueixin a la defensa dels drets socials i culturals i a la reducció de les desigualtats socials.
 • La preservació i defensa del caràcter públic dels serveis que gestionem per encàrrec de l’administració.

4.   Compromisos de Lúdic

4.1.        Compromís amb la cultura ètica i compliment normatiu

El compromís amb el bon govern i compliment normatiu es manifesta amb el tracte diari que Lúdic, a través dels seus membres, manté amb el seu entorn, actuant en tot moment sota els principis i valors que presideixen el present Codi i normativa interna que el desenvolupa, així com tota la normativa externa aplicable a l’Organització.

Per tal d’assolir l’anterior objectiu, és imprescindible que, a més, les persones sòcies de negoci i tercers que mantenen relacions amb Lúdic es comprometin i respectin els valors i principis que regeixen l’Organització, fent-los partícips d’aquests.

Lúdic, conscient de la importància que per a l’Organització comporta la integritat i l’ètica dels membres d’aquesta, vetlla per proporcionar-los una formació adequada i eficaç respecte a la gestió dels riscos d’incompliment normatiu, amb la finalitat de capacitar-los en la seva detecció.

És missió del Consell Rector i de l’alta direcció de Lúdic promoure i impulsar el compliment normatiu i la cultura ètica, sent aquest un compromís que ha de ser visible i sostingut en el temps. Tot i això, l’assoliment d’aquest propòsit també dependrà de totes i cadascuna de les persones treballadores que conformen Lúdic qui, en el seu dia a dia, prenen decisions professionals en nom i per compte de l’Organització.

4.2.        Tolerància zero a la corrupció

Les pràctiques corruptes, tant en el sector públic com en el privat, perjudiquen la lliure competència i el desenvolupament dels mercats, augmenten els costos dels béns, introdueixen incertesa en les transaccions comercials, i disminueixen la qualitat dels productes i serveis, destruint la confiança en el correcte i eficient funcionament dels mercats, entre altres.

Per tot l’anterior, i per les conseqüències negatives que pot comportar un acte de corrupció en el si de l’Organització, el respecte cap al principi de tolerància zero a la corrupció és un compromís fonamental, condemnant qualsevol tipus de suborn, tràfic d’influències, finançament il·legal, així com qualsevol pràctica que sigui considerada corrupte.

Lúdic prohibeix, de manera expressa, qualsevol conducta que consisteixi a oferir, prometre, lliurar, sol·licitar, rebre i/o acceptar, en benefici de l’Organització o de tercers, pagaments en efectiu, regals, comissions o qualsevol avantatge indegut o compensació, per tal de subornar treballadors públics o autoritats, o bé que tingui per finalitat afavorir indegudament a un altre en l’adquisició o venda de mercaderies, contractació de serveis o en les relacions comercials, siguin persones físiques o jurídiques, de naturalesa pública o privada.

4.3.        Gestió dels conflictes d’interès

És possible, que en el moment de prendre una decisió a nivell professional en el si de la nostra activitat, els nostres interessos particulars puguin provocar que es deixi d’actuar d’una forma legal, objectiva i transparent en nom de Lúdic, podent entrar en conflicte els interessos personals amb els de l’Organització.

Des de Lúdic considerem imprescindible evitar qualsevol situació de conflicte d’interès, ja que podria suposar la pèrdua d’objectivitat en la presa de decisions, amb el risc que pugui derivar en pràctiques corruptes o fraudulentes.

Per aquesta raó, davant d’un conflicte d’interès, la pauta d’actuació, abans de prendre qualsevol tipus de decisió, haurà de ser la comunicació, amb caràcter immediat, de la situació a Lúdic, abstenint-se d’adoptar cap decisió en relació amb l’activitat afectada.

Exemple de conflicte d’interès

Una persona membre de Lúdic participa en el procés de selecció d’una nova persona treballadora. Les dues candidates a la posició vacant són, per una banda, la seva germana i, per l’altra, una persona amb la qual no té cap tipus de vincle. En aquest supòsit, el membre de Lúdic hauria de posar de manifest aquesta situació i abstenir-se de participar en la decisió.

4.4.        Compromís amb la lliure competència

Lúdic es compromet a respectar la competència lliure i justa amb altres empreses com a mostra d’integritat en les seves relacions comercials, promovent d’aquesta manera un veritable fair play al mercat.

Per aquest motiu, Lúdic evita en tot moment incórrer en situacions que puguin suposar un abús de mercat o una restricció il·lícita de la competència, ja que totes elles són actuacions contràries a la bona fe i que poden comportar greus perjudicis econòmics, legals i de reputació a Lúdic i, en general, al mercat en el qual opera.

Exemple d’una pràctica restrictiva de la competència  

En el marc d’un concurs públic, realitzar un pagament a un competidor per tal d’evitar que es presenti al referit concurs i, per tant, tenir més possibilitats d’obtenir l’adjudicació.

4.5.        Protecció de la informació confidencial i de les dades personals

La informació confidencial i el know-how, propi i de tercers, així com les dades de caràcter personal són un actiu important per a qualsevol organització, així com també per a Lúdic. Per aquest motiu, l’Organització es compromet a la seva protecció, a través del compliment de la legalitat vigent en aquesta matèria i la implementació de mesures tècniques de protecció adequades.

Així mateix, és imprescindible que qualsevol que tingui accés a informació confidencial de Lúdic, respecti el deure de confidencialitat respecte a la mateixa, ja que la seva divulgació podria suposar una afectació als interessos de l’Organització.

Per tant, des de Lúdic es prohibeix, de manera expressa, l’ús, la revelació, la difusió o cessió, sense autorització del seu titular – excepte els casos legalment permesos – de qualsevol tipus d’informació considerada confidencial o know-how, ja sigui de Lúdic o d’un tercer, i sigui quin sigui el seu format, fins i tot el verbal.

4.6.        Hisenda Pública i subvencions

Lúdic s’assegura de que la informació registrada en els seus llibres i registres comptables és honesta, veraç, precisa, exhaustiva i objectiva, amb la finalitat de poder garantir la credibilitat i reputació de l’Organització. Tot i que la tasca d’assegurar l’exactitud dels llibres i registres comptables és més visible en alguns departaments que en d’altres (com el d’Administració), totes les persones treballadores, sense excepció, tenen un paper essencial a l’hora d’assegurar la precisió i integritat de tota la informació corporativa.

Així mateix, Lúdic s’assegura de que l’obtenció de totes les seves subvencions o ajudes per tal de desenvolupar la seva activitat es realitza d’una manera transparent, complint exhaustivament amb la legalitat vigent, sense falsejar, en cap cas, les condiciones requerides per a la seva concessió. A més, Lúdic es compromet a aplicar les subvencions o ajudes als fins per als quals li són concedides.

4.7.        Transparència en les relacions amb els socis i les sòcies de negoci i tercers

Lúdic promourà activament el compliment dels valors i principis que es recullen en el present Codi ètic per part de totes les persones sòcies de negoci i tercers amb els que l’Organització estableixi una relació, així com el compliment de la normativa aplicable en cada fase d’activitat que es desenvolupi.

La selecció, contractació i avaluació dels i les sòcies de negoci i tercers es durà a terme garantint la transparència, independència, honestedat, igualtat de tracte i responsabilitat social, així com mitjançant criteris objectius i imparcials, degudament ponderats.

4.8.        Compromís amb els i les professionals

Els i les professionals són part fonamental i imprescindible del nostre èxit. En les relacions amb ells i elles, Lúdic es preocupa pel seu entorn i seguretat laboral, així com per la protecció dels seus drets. Per aquest motiu, l’Organització es compromet a actualitzar constantment les mesures de prevenció de riscos laborals i de foment de la salut en el treball, així com tota la normativa aplicable en la matèria de cadascuna de les activitats que Lúdic desenvolupa.

Lúdic busca crear una societat millor, més connectada i oberta, fomentant el respecte a la diversitat i el tracte digne, no tolerant, de cap manera, les diferències de tracte o discriminació per raó d’ideologia, religió, creences, procedència, llengua, cultura, gènere, orientació sexual, situació familiar, malaltia o discapacitat, ni qualsevol manifestació amb connotacions d’abús d’autoritat.

Des de Lúdic manifestem de manera expressa i absoluta la tolerància zero front qualsevol actitud o conducta de violència, falta de respecte, discriminació i, en general, front qualsevol valor que sigui èticament reprovable entre professionals. La Organització aposta perquè les relacions entre els professionals siguin en condicions d’igualtat absoluta, amb independència del càrrec que ostentin.

Els i les nostres professionals tenen a disposició tots aquells béns i actius tangibles o intangibles necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, i esperem d’ells un ús professional, lícit i responsable dels mateixos, quedant totalment prohibida la utilització d’aquests actius per a la realització de fraus o accions il·lícites de qualsevol tipus i sota qualsevol forma.

A més, Lúdic es compromet a mantenir un nivell elevat de formació de les persones treballadores, amb actualització permanent de coneixements, millora continuada d’aptituds i incorporació d’innovacions tècniques i metodològiques.

4.9.        Compromís amb les persones usuàries dels serveis

Lúdic vetlla per garantir la màxima satisfacció de les persones usuàries dels serveis que presta. És per aquest motiu que es compromet a oferir un servei d’alta qualitat i excel·lència, centrant-se en una comunicació oberta i respectant en tot moment la normativa vigent aplicable als seus serveis.

En aquest sentit, l’Organització disposa d’un equip de professionals compromès en fer front a les necessitats de cada persona usuària, a través del respecte, la responsabilitat, la transparència i l’honestedat.

4.10.    Drets humans i llibertats públiques

Lúdic, amb la finalitat d’assegurar la cultura i el comportament ètic, es compromet a respectar els drets humans i llibertats públiques, prenent mesures per asseverar no ser còmplice de cap vulneració dels mateixos.

Rebutgem qualsevol tipus de treball forçós i obligatori i defensem l’abolició del treball infantil. En conseqüència, requerim el compliment d’aquests principis entre els nostres socis de negoci, i en general, a tots aquells que es relacionen amb l’Organització.

4.11.    Compromís amb el medi ambient

Un dels valors primordials a Lúdic és la contribució a la consecució d’un planeta més sostenible. Així, s’espera dels i les professionals i de totes aquelles persones amb qui l’Organització es relaciona que desenvolupin la seva activitat amb absolut respecte a la protecció, conservació i millora del medi ambient.

 

5.   Canal Ètic

Com a expressió del compromís amb els valors ètics i les bones pràctiques en matèria de compliment, integritat i transparència, així com de la voluntat de promoure la cultura de la informació i de la comunicació com a mecanisme per prevenir i detectar precoçment irregularitats i procedir de forma immediata al tractament efectiu d’aquestes, Lúdic, dins del marc d’aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, posa a disposició de tothom, un Canal Ètic en el qual es podrà comunicar:

 1. Qualsevol incompliment o risc d’incompliment del Codi Ètic, així com de la normativa interna o externa que el desenvolupa, i aquella relacionada amb els Models de Prevenció de Delictes Corporatius.
 2. Accions o omissions que, dins del marc personal i material d’aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea[1] o bé infraccions penals o administratives greus o molt greus segons la normativa estatal (art. 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer).

Les vies de comunicació habilitades són:

 • L’URL propi de la plataforma https://canal.uneon.es/ludic/
 • El número de telèfon 647.798.690
 • L’adreça postal Rambla Catalunya 5, pral. 3a. 08007 Barcelona.

Per a més informació es pot consultar la Política del Sistema Intern d’Informació i el  Procediment del Canal Ètic.

[1] Podran constituir infraccions del dret de la Unió Europea les previstes a l’article 2.1 a) de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.